യുക്കാൻ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനായുള്ള ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ വിദഗ്ധരെ (SME- കൾ) വിളിക്കുക:

അരവിന്ദ് ഗ ur ർ

അരവിന്ദ് ഗ ur ർ

9827329605

മയങ്ക് ഗ ur ർ

മയങ്ക് ഗ ur ർ

7760570236

Shiv Prasad

Lalit Gaur

7489912250


Rakesh Gour

Rakesh Gour

9663843747

Harish Gaur

Harish Gaur

6363118845

Gouri Shankar

Chandra Shekhar Sharma

8770798531

Drop an Email:

Registered Office

314 Shikharam (Meghna), 2C Raghavendra Layout

Near Muneshwara Bus-stop, Munnekolala

Marathahalli, Bengaluru-560037

ഞങ്ങളുടെ വിൽപ്പന let ട്ട്‌ലെറ്റ്:

No. 20 & 31, Shakthinagar Layout

Hunusumarnahalli, Near to MVIT Cross

KIA Road, Bengaluru-562157

Marketing Office

#23, Ground Floor, J.M. Kunj

9th Cross, Seva Sumangalik Ashram Road

Hebbal, Bengaluru-560032

Our Dealer Network

Chennai

Om Enterprises

#512, N.S.K. Nagar

Mian Road, Arumbakkam

Chennai-600102

Salem

J.S. Power Tools Service Center

203/ 4-160A Ayyanar Complex

Amaravathi Street

Salem-636004

Kozhikode

City Tools

KCR Building, V/298 H,I,J Main Road

Ramanattukara

Kozhikode-673633

Find us in Google Map